ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ
Сурва 2018

21.09.2018
Сурова

Всеки етнографски район на България има нещо специфично,...

10.08.2018
Сурвакарска група при НЧ „Светлина-1924”

Една древна традиция в гр. Земен, останала в кръвта и па...

23.08.2018

Този сайт е изработен в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг разпространение на местните самобитни културно – фолклорни традиции и обичаи и местните продукти, свързани с тях в община Земен“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020 ,процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд