Новини
Информация за работна група

Проект с рег. № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 "Походът на обичаите"

10.08.2018
Информационни материали

Снимки на информационните материали по проекта

25.09.2018
Първо информационно събитие

Снимки от първото информационно събитие за проекта

25.09.2018

Този сайт е изработен в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг разпространение на местните самобитни културно – фолклорни традиции и обичаи и местните продукти, свързани с тях в община Земен“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020 ,процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд