Община Земен

2440 гр. Земен ул. Христо Ботев 3 www.zemen-bg.com + 359 7741 / 24 94 - централа факс: + 359 7741 / 24 62

Център за услуги и информация на гражданите

гр. Земен ул. Земенски манастир 20 07741/2184 07741/2184 07741/2184 понеделник - петък 08:30 до 17:30

+359 7741 / 24 94 - Кмет - Димитър Сотиров
+359 7741 / 24 77 - Заместник кмет - Димитър Боянов
+359 7741 / 24 94 - Заместник кмет - Даниела Владимирова
+359 7741 / 24 94 - Секретар на Община Земен
+359 7741 / 20 41 - Директор на Дирекция "ФСД и АО" - Петранка Райчева

+359 7741 / 24 94 - Председател на Общински съвет - Румен Василев
+359 7741 / 24 94 - Отдел "Адимистративно обслужване"
+359 7741 / 23 27 - Отдел "Метни данъци и такси"
+359 7741 / 21 30 - Общинска собственост
+359 7741 / 22 19 - Отдел "Архитектура и строителство, ТСУ и БКС"

Кметски наместничества:

+359 7741 / 24 90 - с. Блатешница
+359 7741 / 22 66 - с. Пещера
+359 7741 / 23 45 - с. Жабляно
+359 7741 / 26 92 - с. Враня стена
+359 7741 / 20 65 - с. Калотинци/с.Раянци
+359 7743 / 22 05 - с. Долна Врабча/с.Смиров дол
+359 7744 / 23 10 - с. Мурено
+359 7741 / 33 88 - с. Горна Глоговица/с.Одраница
+359 7744 / 22 39 - с. Беренде
+359 7744 / 22 30 - с. Елов дол/Падине
+359 7744 / 23 71 - с. Горна Врабча
+359 7744 / 23 21 - с. Габров дол
+359 7743 / 23 33 - с. Дивля

 

Полезни контакти в гр. Земен:

+359 7741 / 24 61 - Полицейско управление гр. Земен
+359 7741 / 24 59 - Пожарна гр. Земен
+359 7741 / 24 63 - Пощенска станция гр. Земен
+359 7741 / 20 86 - Дирекция "Социална закрила" гр. Земен
+359 7741 / 21 62 - Поземлена комисия гр. Земен
+359 7741 / 20 35 - Банка "ДСК" гр. Земен
+359 7741 / 97 40 - СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Земен
+359 7741 / 22 79 - ОДЗ гр. Земен
+359 886 / 177 098 - Читалище гр. Земен

Народно читалище „Светлина - 1924”:

Адрес: гр. Земен, ул. „Земенски манастир” 61
Телефон: +359886177098, e-mail: r0303@abv.bg, председател: Монка Иванова Стойнева
Разкрити форми: Клуб за български народни танци (жени и деца), Вокална група "Земенски полъх", Вокална група "Земенчанче", Сурвакарска група.

Народно читалище „Крюгер Николов - 1922”:

Адрес: с. Пещера, общ. Земен, обл. Перник
Телефон: +359886443506, e-mail: ch_k.nikolov1922@abv.bg, председател: Стефан Стоянов Евтимов, страница във Фейсбук
Разкрити форми: Сурвакарска група, Група за автентичен фолклор, Група за народни обичаи, Танцов състав за автентични хора, Индивидуални изпълнители.

ЖП гара гр. Земен:

+359 7741 / 22 28 - Товарни превози
+359 884 / 259 610 - Билетна каса
+359 884 / 114 782 - Ръководител движение

Този сайт е изработен в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг разпространение на местните самобитни културно – фолклорни традиции и обичаи и местните продукти, свързани с тях в община Земен“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020 ,процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд