КАЛЕНДАР

ТОЗИ МЕСЕЦ

Няма намерени събития!

МАЙ

Традиционен събор „Земенски манастир”

Организатори: Община Земен, Народно читалище „Светлина-1924” ...
гр. Земен, обл. Перник 19.05.2018 10:00
Прочети >

Традиционен събор

Организатор/и: Народно читалище „Христо Ботев-1930” За контакт...
с. Долна Врабча, Община Земен, Област Перник 19.05.2018 10:00
Прочети >

Землячески събор

Организатор/и: Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1945 За к...
с. Беренде, общ. Земен, обл. Перник 24.05.2018 10:00
Прочети >

Землячески събор

Организатор/и: Народно читалище „Христо Ботев-1953” За конт...
с. Блатешница, общ. Земен, обл. Перник 27.05.2018 10:00
Прочети >

ЮНИ

Землячески събор

Организатор/и: Народно ч...

с. Жабляно, общ. Земен, обл. Перник 02.06.2018 10:00 Прочети >

Землячески събор

Организатор/и: Народно ч...

с. Елов дол, общ. Земен, обл. Перник 02.06.2018 10:00 Прочети >

Землячески събор

Организатор/и: Народно ч...

с. Мурено, общ. Земен, обл.Перник 09.06.2018 10:00 Прочети >

Землячески събор

Организатор/и: Народно ч...

с. Враня стена, общ. Земен, обл.Перник 09.06.2018 10:00 Прочети >

Землячески събор

Организатор/и: Народно ч...

с. Калотинци, общ. Земен, обл. Перник 23.06.2018 10:00 Прочети >

Този сайт е изработен в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг разпространение на местните самобитни културно – фолклорни традиции и обичаи и местните продукти, свързани с тях в община Земен“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020 ,процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд