КАЛЕНДАР

ТОЗИ МЕСЕЦ

Землячески събор

Организатор/и: Народно читалище „Хр. Смирненски - 1946” За кон...
с. Горна Врабча, общ. Земен, обл. Перник 14.07.2018 10:00
Прочети >

Честване на 120 години от създаването на Народно читалище „Надежда - 1898”, Традиционен събор „Илинден”

Организатор/и: Народно читалище „Надежда - 1898” За контакти: ...
с. Дивля, общ. Земен, обл. Перник 28.07.2018 10:00
Прочети >

АВГУСТ

Традиционен събор „Пантеле”

Организатор/и: Народно читалище „Светлина - 1924”, Община Земен ...
гр. Земен, общ. Земен, обл. Перник 04.08.2018 10:00
Прочети >

СЕПТЕМВРИ

Землячески събор

Организатор/и: Народно ч...

с. Габров дол, общ. Земен, обл. Перник 08.09.2018 10:00 Прочети >

Землячески събор

Организатор/и: Народно ч...

с. Горна Глоговица, общ. Земен, обл. Перник 22.09.2018 10:00 Прочети >

Землячески събор

Организатор/и: Народно ч...

с. Пещера, общ. Земен, обл. Перник 22.09.2018 10:00 Прочети >

Този сайт е изработен в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг разпространение на местните самобитни културно – фолклорни традиции и обичаи и местните продукти, свързани с тях в община Земен“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020 ,процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд