Община Земен ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ
ПОКАНА
Виж всички

Традиционен събор „Земенски манастир”

Организатори: Община Земен, Народно читалище „Светлина-1924” ...
19.05.2018 10:00 гр. Земен, обл. Перник
Прочети >

Общински сурвакарски фестивал

Общински сурвакарски фестивал гр. Земен Фотограф - Марио Стойчев, т...
28.09.2020 18:38
Прочети >

Този сайт е изработен в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-4.001-0163-С01 „Походът на обичаите. Създаване на заетост, предприемачество и иновативни предприятия чрез въвеждане на иновативни форми на подкрепа, производство, маркетинг разпространение на местните самобитни културно – фолклорни традиции и обичаи и местните продукти, свързани с тях в община Земен“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020 ,процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд